Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Wesela/komunie

Orga­nizu­je­my przyję­cia weselne, komu­ni­jne i okolicznoś­ciowe do 40 osób w lokalu oraz w okre­sie let­nim w ogórku do 60 osób.

 Zdję­cia dań moż­na znaleźć w zakład­ce Cater­ing