Klub

Drodzy Goś­cie. Nasz Klub jest pod patro­nan­tem Żoli­borskiego Zespołu Społeczno — Chary­taty­wnego, który dzi­ała na tere­nie Żoli­borza od 1981 roku. Celem dzi­ałanoś­ci Zespołu jest niesie­nie pomo­cy ludziom bied­nym, którzy z różnych powodów przeży­wa­ją trud­noś­ci mate­ri­alne.

 

Nasz Klub otacza opieką — przede wszys­tkim — oso­by starsze i samotne.

 

Nie jest to miejsce pię­cio gwiazd­kowe ale mamy pięć aniołków.

 

Dzię­ki Państ­wu będziemy mogli inten­sy­wniej poma­gać potrze­bu­ją­cym ludziom. Pon­ad­to bez­dom­ny czworonóg też się przy nas wyzy­wi w myśl pięknego wiesza Adama Mick­iewicza.

 

Jeśli chcesz prze­jść cało pomiędzy
świa­towym rozruchem
Bądź dla zwierząt człowiekiem
a dla ciała duchem 

 

Mile widziane są dat­ki na moje schro­nisko

Krysty­na Sienkiewicz