Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Duże grupy

W restau­racji przyj­mu­je­my grupy wycieczkowe oraz zor­ga­ni­zowane na śni­ada­nia, obi­ady oraz kolac­je.  Lim­i­ty cenowe dla grup do uzgod­nienia. 

 

Pole­camy obi­ady domowe(kuchania Pol­s­ka) od poniedzi­ałku do NIEDZIELI. Obi­ady przy­go­towywane są ze świeżych pro­duk­tów w godz­i­nach od 12.00 do 19.00. W skład zestawu obi­ad­owego wchodzi Zupa + II danie + kom­pot. Cena pod­sta­wowa to 17zł, przy dużych gru­pach możli­wośc negoc­jacji cen!

 

Dowóz obi­adów od 5 osób na tere­nie Bielan i  Żoli­borza