Pod podłogą z jadłem(w domu aktorki Krystyny Sienkiewicz), ul.Płatnicza 35/37 Warszawa(Bielany), tel. (22) 663 38 37

Klub

Drodzy Goś­cie. Nasz Klub jest pod patro­nan­tem Żoli­borskiego Zespołu Społeczno — Chary­taty­wnego, który dzi­ała na tere­nie Żoli­borza od 1981 roku. Celem dzi­ałaności Zespołu jest niesie­nie pomocy ludziom bied­nym, którzy z różnych powodów przeży­wają trud­ności materialne.

 

Nasz Klub otacza opieką — przede wszys­tkim — osoby starsze i samotne.

 

Nie jest to miejsce pię­cio gwiazd­kowe ale mamy pięć aniołków.

 

Dzięki Państwu będziemy mogli inten­sy­wniej poma­gać potrze­bu­ją­cym ludziom. Pon­adto bez­domny czworonóg też się przy nas wyzywi w myśl pięknego wiesza Adama Mickiewicza.

 

Jeśli chcesz prze­jść cało pomiędzy
świa­towym rozruchem
Bądź dla zwierząt człowiekiem
a dla ciała duchem 

 

Mile widziane są datki na moje schronisko

Krystyna Sienkiewicz